Bridge wordt gespeeld volgens de (internationale) Spelregels voor wedstrijdbridge. In Nederland geldt als aanvulling hierop het Wedstrijdreglement. Deze regels zijn opgesteld met het oog op regulier wedstrijdbridge (met of zonder tafelschermen). Zij houden evenwel geen rekening met de specifieke aspecten die bij het bridgen op het internet spelen. Bepaalde, voor de reguliere situatie geldende regels kunnen niet zonder meer worden toegepast bij internetbridge en daarnaast zijn er voor bridge op internet regels nodig voor situaties die zich bij het reguliere bridge niet kunnen voordoen.

Daarom heeft StepBridge een set regels vastgesteld die, om ook voor het bridgen op het internet duidelijke en goed toepasbare spelregels te bieden, bepaalde voorschriften van de Spelregels voor wedstrijdbridge buiten toepassing verklaren en bij andere regels afwijkingen of aanvullingen op die Spelregels zijn. Voorts heeft StepBridge een set eigen gedragsregels vastgesteld. Deze regels zijn opgenomen in onderdeel III van deze aanvullende regels.

Daarnaast heeft StepBridge specifieke regels opgesteld voor de door haar georganiseerde bridgeactiviteiten. Die regels staan in onderdeel II van deze aanvullende regels. Daaraan voorafgaand worden in onderdeel I enkele algemene regels geformuleerd.

I Algemene bepalingen

1
Het doel van de aanvullende spelregels voor StepBridge is het vastleggen van de juiste gang van zaken op StepBridge en daarmee het vergroten van het speelplezier voor de leden van StepBridge.

2
De aanvullende spelregels hebben betrekking op de wijze waarop bridge op internet wordt gespeeld en op de gedragsregels. Voor de StepBridge toernooien is aanvullend het Toernooireglement van toepassing (zie art. 6).

II Afwijkingen van en aanvullingen op de Spelregels voor wedstrijdbridge en het Wedstrijdreglement

3 Spelregels deels niet van toepassing
Voor het bridgen op StepBridge zijn enkele tientallen artikelen van de Spelregels voor wedstrijdbridge niet van toepassing. De reden daarvoor is dat de software ervoor zorgt dat veel onregelmatigheden (zoals verzaken of voor de beurt bieden) niet kunnen voorkomen.

4 Afwijkingen op de Spelregels en het Wedstrijdreglement
Voor het bridgen op StepBridge gelden de navolgende afwijkingen op de Spelregels voor wedstrijdbridge (‘Spr’) en het NBB Wedstrijdreglement (‘WR’):

4.1 (Spr art. 20G, 40B2b)
Het is altijd toegestaan de eigen systeemkaart te raadplegen.

4.2 (Spr art. 41A)
Er is niet sprake van een uitkomst met de beeldzijde naar beneden.

4.3 (Spr art. 20F)
De speler legt zelf zijn bieding uit (zie artikel 5.6 hieronder).

4.4 (Spr art. 43A2)
Het is de dummy toegestaan mee te kijken met de leider

4.5 (Spr art. 45A-D, 46A)
Men speelt een kaart door erop te klikken met de muis of op een andere wijze die de StepBridge-software biedt.

4.6 (Spr art. 66A-C)
Elke speler mag de vorige slag inzien.

4.7 (WR art. 3)
Er is niet sprake van een rookverbod.

4.8 (WR art. 8 lid 3)
De speler alerteert zelf zijn bieding (zie artikel 5.6 hieronder).

4.9 (WR art. 13)
Er is niet sprake van een verbod op het gebruik van communicatieapparatuur (maar zie wel artikel 8.1 hieronder).

5 Aanvullende bepalingen
Voor het bridgen op StepBridge gelden de volgende aanvullingen op de Spelregels voor wedstrijdbridge:

5.1 Bezoekers en toeschouwers

5.1.1
Bezoekers en toeschouwers hebben geen toestemming van spelers of tafelbeheerder nodig om aan tafel te mogen zitten.

5.1.2
Wanneer bezoekers of toeschouwers zich misdragen, is het aan de tafelbeheerder toegestaan om deze te verwijderen. De tafelbeheerder dient dit direct na afloop van het spelen te melden aan de StepBridge arbiter, via het klacht-over-speler-formulier.

5.2 Plaatsnemen

5.2.1
Als men een tafel betreedt waar men nog niet eerder heeft meegespeeld, dient men bij het betreden van de tafel te vragen of er een plaats vrij is.

5.2.2
Het recht om plaats te nemen wordt in volgorde van afnemende prioriteit behandeld in 5.2.3 (met toevoeging 5.2.4), 5.2.5 en 5.2.6.

Het komt er op neer dat spelers die na een verloren verbinding met de server snel genoeg terugkeren altijd voorrang hebben om de plaats te bezetten, zelfs als daar al iemand is gaan zitten (het spel kan wel uitgespeeld worden door de zittende spelers). Ten tweede krijgt een speler wiens partner vertrekt enige tijd om een nieuwe partner van zijn keus te zoeken. Hij mag daarbij voorrang voor deze partner claimen boven toeschouwers of bezoekers die al aanwezig zijn op het moment dat zijn partner vertrekt. Ten derde mag iemand die (bijv.) op de Oost plaats gaat zitten terwijl de West plaats vrij is EN er op dat moment geen toeschouwers of bezoekers aanwezig zijn die willen spelen, enige tijd vragen een partner te zoeken. Hij mag daarbij voorrang vragen voor deze partner boven spelers die eerder aan tafel binnenkomen.

5.2.3
Een speler die door technische oorzaak de verbinding met StepBridge verloren had en binnen 2 minuten na het verlies van de verbinding weer aanwezig was, heeft voorrang om de vrije plaats in te vullen.

5.2.4
Als een speler na verlies van verbinding binnen 2 minuten terugkeert (als bedoeld in 5.2.3), en de plaats is ingenomen door een andere speler, dan dient deze andere speler plaats te maken voor de teruggekeerde speler nadat hij het spel waar hij mee bezig is heeft afgespeeld, tenzij de teruggekeerde speler aangeeft dit niet te willen.

5.2.5
Een speler kan op het moment dat hij aan een tafel gaat zitten of op het moment dat zijn partner vertrekt kenbaar maken dat hij zelf een partner wil zoeken. In dat geval heeft deze partner voorrang op spelers die na deze mededeling aan tafel komen als deze partner binnen 2 minuten na de mededeling aanwezig is. Een speler kan dit recht niet claimen als hij op een plaats gaat zitten nadat er bezoekers of toeschouwers aanwezig zijn die willen spelen.

5.2.6
Wanneer er meer spelers aan een tafel willen spelen dan er vrije plaatsen zijn, worden de vrije plaatsen in volgorde van aankomst aan de tafel ingevuld.

5.2.7
Het staat een speler, die al aan een tafel zit, vrij om zelf een nieuwe partner te zoeken als bedoeld in 5.2.5. Hij dient dit wel duidelijk te maken aan zijn tafelgenoten. Als het niet lukt binnen 2 minuten een partner te vinden, mogen anderen plaatsnemen.

5.2.8
Het is beslist niet onsportief om de tafel te verlaten omdat men niet met een speler wil spelen wanneer men niet op tijd een partner kan vinden als bedoeld in 5.2.7.

5.2.9
De spelers aan tafel mogen een speler weigeren als zij daarvoor een gegronde reden hebben. Zij moeten dat op een beleefde manier doen. De speler die geweigerd is moet dan de tafel verlaten zonder verder het conflict te zoeken.

5.2.10
De tafelbeheerder zorgt ervoor dat spelers niet “gepasseerd” worden door spelers die zonder het te vragen gaan zitten. Het staat de tafelbeheerder vrij om in dit soort gevallen de verwijderfunctie te gebruiken met inachtneming van de verplichting om dit met opgaaf van reden en in overleg te doen (zie artikel 5.4).

5.3 Stoppen met spelen

5.3.1
Spelers behoren hun vertrek aan te kondigen.

5.3.2
Spelers zijn – met uitzondering van het in 5.3.5 gestelde – verplicht een spel af te maken, waarop zij een bieding hebben gedaan.

5.3.3
De dummy mag de tafel tijdens het afspelen verlaten, mits dat vooraf aangekondigd is.

5.3.4
Het is toegestaan om direct na het beëindigen van een partnership verder te spelen aan een andere tafel.

5.3.5
Onvrijwillig de tafel verlaten (door een verloren verbinding of door verwijdering door de tafelbeheerder) wordt niet aangemerkt als overtreding van lid 5.3.2.

5.3.6
Spelers moeten zich inzetten om de afronding een spel mogelijk te maken. Als de partner de tafel verlaat mag men ook stoppen met spelen, tenzij afronding van het spel nog mogelijk is. Daarbij dient een speler bij opgetreden connectieproblemen een redelijke periode (ca. 2 min) te wachten of de partner terugkomt.

5.4 Tafelbeheer

5.4.1
De tafelbeheerder is degene aan tafel met meer bevoegdheden dan andere spelers: hij kan een medespeler verwijderen, de in het scherm zichtbare score wissen of een nieuw spel vragen.

5.4.2
De tafelbeheerder is verplicht duidelijk aan te kondigen dat hij van plan is een nieuw spel te vragen, of een speler te verwijderen, zodat iedereen de kans heeft hiervan kennis te nemen en eventueel op te reageren.

5.4.3
De tafelbeheerder mag de score wissen als een nieuwe speler aan tafel plaatsneemt of als een speler hem daartoe verzoekt.

5.4.4
Bij het verwijderen van een speler dient de tafelbeheerder vooraf duidelijk kenbaar te maken wie hij wil verwijderen en met welke reden. Hij moet alle spelers vervolgens de gelegenheid geven om hiertegen bezwaar te maken. Als er bezwaar is, dient hij het standpunt van de meerderheid te volgen, met in acht neming van 5.4.5.

5.4.5
Er moet gegronde reden zijn om iemand van tafel te verwijderen.

5.4.6
Een speler die op reglementaire wijze van een tafel verwijderd is, mag niet terugkeren aan die tafel en evenmin met een of meer spelers aan die tafel in discussie gaan over die verwijdering.

5.4.7
Voor het delen van een nieuw spel dient de tafelbeheerder vooraf duidelijk kenbaar te maken dat hij dit van plan is en met welke reden. Hij moet alle spelers vervolgens de gelegenheid geven om hiertegen bezwaar te maken. Als er bezwaar is, wordt geen nieuw spel gedeeld.

5.4.8
Spelers moeten zich constructief opstellen bij het zoeken naar een oplossing als er problemen zijn. Het delen van een nieuw spel is vaak de beste manier om problemen te voorkomen. Ook als spelers in overleg besluiten een nieuw spel te delen, kan het incident worden gemeld bij de StepBridge arbiter.

5.5 Verbinding verliezen

5.5.1
Wanneer een speler tijdens het spelen zijn verbinding met de server verliest, komt er hiervan een melding in het berichtenvenster. In dat geval dienen de nog aanwezige spelers minimaal 2 minuten te wachten om de speler de gelegenheid te geven terug te keren. Na 2 minuten staat het hen vrij een andere speler toe te laten.

5.5.2
Wanneer een speler zijn verbinding heeft verloren, is het niet zinvol (en werkt het zelfs belemmerend) om deze speler van tafel te verwijderen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld OK Bridge keren spelers namelijk automatisch terug aan tafel als zij niet verwijderd zijn. Als de speler wegblijft kan dit alsnog gedaan worden.

5.6 Alerteren en uitleg geven
Het alerteren bij StepBridge is het meest te vergelijken met het bridgen met tafelschermen zoals dit o.a. in de Nederlandse meesterklasse gebeurt. Iedereen alerteert zijn eigen biedingen (waar nodig) en geeft indien nodig privé uitleg aan de tegenstanders over de betekenis.

5.6.1
Elke speler alerteert zelf zijn bieding als dat nodig is en geeft hierover zelf uitleg aan de tegenstanders via privé communicatie.

5.6.2
Spelers kunnen de tegenstanders verbieden te alerteren (ofschoon daar op StepBridge geen reden toe is), in dit geval kan er nooit een overtreding ontstaan ten gevolge van het niet alerteren van de tegenpartij.

5.6.3
Het alerteren gebeurt door in het biedbakje te kiezen voor “OK + Alert” nadat de gewenste bieding is geselecteerd. Het gevolg is dat er een sterretje (*) bij de bieding komt te staan, dat niet zichtbaar is voor de partner. Omdat de partner het alert niet ziet, is het niet mogelijk op die manier extra informatie over te dragen.

5.6.4
Indien een speler merkt dat hij heeft verzuimd te alerteren, moet dit onmiddellijk hersteld worden via een privé bericht (bijvoorbeeld “alert 2Harten”) naar beide tegenstanders (ALT + pijltje omhoog). Het laatst gedane bod van een tegenstander voor het herstel mag dan worden veranderd (via de optie F5).

5.6.5
De alerteerregels van de NBB zijn van toepassing, met dien verstande dat er op StepBridge meer en vaker gealerteerd dient te worden (er wordt geen informatie aan de partner gegeven, dus het gevaar van ongeoorloofde informatie vervalt). Dit betekent dat zowel conventionele doubletten als biedingen op 4 niveau en hoger gealerteerd dienen te worden. Zie voor meer informatie alerteertregeling StepBridge.

5.6.6
Wanneer een speler vermoedt dat een tegenstander uitleg nodig heeft over zijn bieding, geeft hij deze uitleg ongevraagd via het uitlegvakje in het biedbakje. De informatie wordt verzonden naar de tegenstanders en toeschouwers. Als een speler redelijkerwijs kan aannemen dat de tegenstanders door een alert kunnen weten wat een bieding betekent, kan volstaan worden met de alert.

5.6.7
De speler hoeft slechts uit te leggen wat de bieding volgens het met de partner afgesproken systeem betekent, of – als er geen afspraken over de bieding zijn – welke betekenis de speler, op basis van (gemeenschappelijke) ervaring, hoopt dat de partner aan de bieding geeft.

5.6.8
Een speler is niet verplicht om uitleg te geven over de betekenis van een bieding van zijn partner.

5.6.9
Samenvatting van de alerteerregels bij StepBridge:
– Een bieding is alerteerbaar als uitleg aan de tegenstanders nodig kan zijn.
– Een bieding wordt gealerteerd door de speler die de bieding doet.
– De alerteerregels van de NBB zijn geldig, met die uitzondering dat er geen maximum hoogte is aan de te alerteren biedingen (dus ook alerteren boven 3SA).

5.7 Toegestane methoden
Op StepBridge worden beperkingen gesteld aan de systemen en conventies die spelers mogen toepassen.

Met HOM en BSC worden hoogst ongebruikelijke methoden en bruine stickerconvententies bedoeld volgens de definitie zoals deze door de NBB wordt gebruikt. Spelers dienen deze definitie te raadplegen als zij willen weten of een afspraak HOM of BSC is.

HOM en BSC zijn niet toegestaan op StepBridge met uitzondering van de StepBridge competitie- en recreatietafels en viertallentafels tenzij er expliciete toestemming is van de tegenstanders.

5.7.1 QuickStep

  • Aan QuickStep tafels zijn afspraken die HOM of BSC zijn niet toegestaan.

5.7.2 StepBridge toernooien

  • Aan StepBridge toernooitafels zijn afspraken die HOM of BSC zijn niet toegestaan(zie artikel 5.7.6).

5.7.3 StepBridge competitie (parencompetitie, butlercompetitie, recreatietafels)

  • HOM en BSC afspraken zijn toegestaan als de tegenstanders het desgevraagd expliciet goedvinden”. Gebruikers van deze methoden dienen in detail van de regeling op de hoogte te zijn. Als tegenstanders opmerkingen maken over het gebruik van deze afspraken, dienen zij hun tegenstanders ruimhartig te informeren over de hieronder beschreven rechten die de tegenstanders hebben.
  • Gebruik van afspraken die HOM of BSC zijn, moet voor aanvang van het spelen worden gemeld via de berichtenbalk(pre alert).
  • Gebruikers van HOM of  BSC afspraken moeten voor aanvang duidelijk aankondigen welke systeemkaart zij hanteren. De HOM of BSC afspraken moeten nadrukkelijk, duidelijk en compleet op de aangekondigde systeemkaart zijn vermeld.
  • Gebruikers van HOM of BSC afspraken moeten hun tegenstanders ruimschoots tijd gunnen om een verdediging af te spreken.
  • Het staat spelers vrij met opgaaf van redenen voor het spelen de tafel te verlaten als zij niet willen spelen tegen tegenstanders die HOM of BSC afspraken gebruiken.
  • Een speler die een HOM of BSC conventie toepast, moet de bieding alerteren en tegelijkertijd ongevraagd via de berichtenbalk in een privébericht naar beide tegenstanders uitleg over de betekenis van de bieding geven.

5.7.4 StepBridge viertallentafels
Hiervoor geldt dezelfde regeling als beschreven in 5.7.3. In aanvulling hierop hebben spelers het recht om gebruik van HOM of BSC door hun tegenstander te verbieden(zie 5.7.6).

5.7.5 Overige wedstrijdvormen
Bij andere wedstrijdvormen op StepBridge dan hierboven genoemd, zijn afspraken die HOM of BSC zijn niet toegestaan.(zie 5.7.6).

5.7.6 Afwijkende regeling
De organisatie van een wedstrijd op StepBridge kan een afwijkende regeling toepassen mits binnen redelijke termijn voor aanvang van de wedstrijd duidelijk aangekondigd. Een dergelijke regeling kan de toegestane methoden verruimen of verder inperken.

5.7.7 Individuele beperkingen
De StepBridge arbiter kan extra beperkingen opleggen aan het gebruik van afspraken door individuele spelers of door vaste paren op StepBridge, eventueel in nader aan te duiden competitie- of toernooivormen. Indien blijkt dat deze spelers onvoldoende in staat of bereid zijn de hierboven beschreven regels nauwkeurig na te leven.

5.8 Ongedaan maken

De mogelijkheid om een bieding of een gespeelde kaart ongedaan te maken is primair in het leven geroepen omdat bij het spelen met de computer de kans op een “misklik” altijd aanwezig is. Door het niet precies navigeren met de muis wordt al snel een onbedoeld bod gedaan of een onbedoelde kaart gespeeld. Helaas valt vaak moeilijk te achterhalen of een veronderstelde misklik werkelijk op een onbedoelde actie berust of dat het gaat om het herstellen van een vergissing.

5.8.1
Er is sprake van een misklik als op het moment van “klikken” de speler een andere bedoeling had dan wat er feitelijk gespeeld of geboden is. Er is geen misklik als een speler zich bedenkt en een andere aanpak wil kiezen.

5.8.2
Het is mogelijk om een actie ongedaan te maken. Dit kan door in het menu “Spelen” voor “Maak ongedaan” te kiezen of door op F5 te drukken. Een speler kan deze optie alleen gebruiken als hijzelf aan de beurt is: dus maakt een speler altijd de actie van zijn rechtertegenstander ongedaan. Zo is het niet mogelijk dat spelers hun eigen actie ongedaan maken.

5.8.3
Wanneer een actie overduidelijk het resultaat is van een “misklik”, dient deze ongedaan te worden gemaakt.

5.8.4
Als de partner ondertussen heeft geboden of voorgespeeld is het te laat om een actie ongedaan te maken.

5.8.5
Voordat een actie ongedaan wordt gemaakt, dient dit overlegd te worden met de tegenstanders. Wanneer de spelers het niet eens worden, dient het spel uitgespeeld te worden; zo nodig kan een en ander gemeld worden aan de StepBridge arbiter.

5.9 Psyches en afwijkingen
Psyches en andere misleidende biedingen of speelwijzen zijn een onderdeel van het Bridgespel en daarom niet verboden. Een psyche kan wel snel tot onbegrip en onenigheid leiden. Daarom adviseert StepBridge om niet te psychen tegen onervaren spelers.

5.9.1
Een speler mag afwijken van de bekend gemaakte afspraken van het partnership. Hierbij gelden de beperkingen als gesteld in 5.9.2 tot en met 5.9.5

5.9.2
Afwijken is alleen toegestaan als de partner niet meer reden heeft om zich van de afwijking bewust te zijn dan de tegenstanders.

5.9.3
Herhaalde afwijkingen leiden tot impliciete afspraken, die dan deel uitmaken van de methoden van het partnership en bekendgemaakt moeten worden aan de tegenstanders.

5.9.4
De verplichting om uitleg te geven is niet bedoeld om te beschrijven wat een speler in zijn handen heeft, maar om te beschrijven wat de afspraken in een bepaalde situatie zijn. Als er geen sprake is van een impliciete afspraak als in 5.9.3, dan dient de afwijker uit te leggen alsof hij  niet heeft afgeweken.

5.9.5
Het overvloedig gebruik van psyches tast het speelplezier van de tegenstanders aan en is daarom op StepBridge niet toegestaan.

5.9.6
Spelers kunnen afwijkende biedingen van een speler melden aan de StepBridge Arbiter. De arbiter registreert deze afwijkingen en kan zo overtredingen tegen 5.9.3 of 5.9.5 vaststellen.

5.10 Claimen

5.10.1
De leider kan alle of een gedeelte van de nog resterende slagen van een spel claimen. Bij een claim krijgen de tegenstanders te zien hoeveel slagen er geclaimd worden en worden alle handen van het spel zichtbaar, zodat de claim voor beide tegenspelers goed te beoordelen is.

5.10.2
Een claim dient altijd vergezeld te gaan van een speelplan, tenzij het gaat om het simpelweg uitspelen van overgebleven troeven en topslagen.

5.10.3
Bij een onjuiste claim dient de claim te worden hersteld in het aantal slagen dat zou zijn gehaald op basis van bovengenoemde speelwijze. Een verandering van een speelplan op basis van de weigering van een claim is niet toegestaan.

5.10.4
Bij StepBridge is het niet mogelijk dat, wanneer een claim ten onrechte wordt geaccepteerd, het resultaat teruggedraaid wordt.

5.10.5
Het bewust claimen van meer slagen dan waar men recht op heeft, is niet toegestaan.

5.10.6
Het accepteren van een claim waardoor men meer slagen krijgt dan waar men redelijkerwijs recht op heeft, is evenmin toegestaan.
Arbitrage achteraf is bij StepBridge lastiger dan bij regulier bridge. Een melding van een incident vindt per e-mail plaats, waarna gegevens moeten worden verzameld en een besluit wordt genomen. Intussen heeft de evaluatie van de spellen waarschijnlijk allang plaatsgevonden en zijn spelers mogelijk al gepromoveerd of gedegradeerd op basis van het betreffende spel, waardoor het resultaat nog lastiger terug te draaien valt. Overigens is de kans op een ten onrechte geaccepteerde claim bij StepBridge kleiner dan bij regulier bridge, omdat men bij StepBridge een duidelijker beeld krijgt van alle handen van het spel

5.11 Systeemkaarten
De systeemkaart kan worden gezien als een hulpmiddel bij het maken van afspraken voor de partner en als een hulpmiddel voor de tegenpartij om informatie te krijgen over de biedstijl van de speler. Daarnaast geeft de systeemkaart informatie over de speler zelf.

5.11.1
Alle spelers hebben de verplichting hun afspraken zo goed mogelijk toegankelijk te maken aan de tegenstanders. Dit is een inspanningsverplichting, het is vaak niet mogelijk met een paar opmerkingen de afspraken volledig uit te leggen.

5.11.2
Het vermelden van de echte naam van de speler op de systeemkaart wordt dringend aanbevolen.

5.11.3
Het vermelden van een aantal basisafspraken op de systeemkaart wordt aanbevolen.

5.11.4
Het vermelden van een afspraak op een systeemkaart kan de alerteerverplichting (zie 5.6) nooit opheffen.

5.11.5
Als er afspraken zijn gemaakt over het toepassen van een systeemkaart, moet dit worden medegedeeld aan de tegenstanders – het moet worden herhaald als een nieuwe tegenstander zich meldt. Bijvoorbeeld: “we spelen de kaart van

[speler]”; eventueel iets als: “we spelen ongeveer de kaart van [speler], omgekeerde signalen en Muiderberg i.p.v. sterke 2”.

5.11.6
Het maken van afspraken over het lopende biedverloop is niet toegestaan.

6 Toernooien

De aanvullende bepalingen voor de Toernooien van StepBridge zijn vastgelegd in een apart StepBridge Toernooireglement.

III Gedragsregels

7 Algemeen

7.1
Zowel voor de gebruikers als voor StepBridge zelf is het van het grootste belang dat de mogelijkheden van StepBridge zo worden gebruikt, dat wordt voorkomen dat andere gebruikers daaraan aanstoot kunnen nemen. Daarom mag een gebruiker
a) zich niet gedragen op een manier waarvan hij moet begrijpen dat dit voor een andere gebruiker een belemmering oplevert om te genieten van het spel, en
b) niet in of via de software uitlatingen doen die aanstootgevend of ongepast zijn.

7.2
Het is niet toegestaan zich uit te geven voor een andere persoon of entiteit. De gebruiker is verantwoordelijk voor de communicatie en de andere activiteiten die uitgevoerd worden door de naam die op het scherm verschijnt (de spelersnaam).

8 Communicatie en verbale uitingen

8.1
Het is een speler niet toegestaan door middel van andere communicatie dan het bieden en spelen op StepBridge informatie te geven of te verkrijgen over een spel dat wordt gespeeld.

8.2
Alle berichten die door een gebruiker verstuurd worden naar het berichtenvenster worden beschouwd als verbale uitingen van die gebruiker.

8.3
Een gebruiker, in welke hoedanigheid ook, dient zich tijdens het spel te onthouden van opmerkingen over het verloop van het spel, zoals “?”, “misklik?” of “claim”, en over de kaartverdeling.

8.4
Het uitwisselen van berichten mag niet leiden tot het onnodig vertragen van het spel.

8.5
Een gebruiker mag een andere gebruiker niet onheus bejegenen.

8.6
Een gebruiker dient zich te onthouden van verbale uitlatingen die door een andere gebruiker als storend of niet hoffelijk kunnen worden beschouwd.

8.7
Het is niet toegestaan laatdunkend commentaar te leveren op het bieden, af- of tegenspelen van een andere gebruiker.

Commentaar tijdens het bridgen bij StepBridge leidt sneller tot vervelende situaties dan bij regulier bridge. De nuances die men via lichaamstaal en intonatie kan aanbrengen zijn via het toetsenbord een stuk lastiger over te brengen. Houd hiermee rekening en geef indien u met een gelegenheidspartner speelt niet ongevraagd ‘bridgeles’ of ander commentaar dat als storend ervaren kan worden.

8.8
Gebruik van hoofdletters wordt gezien als “schreeuwen”. Herhaaldelijk schreeuwen is niet toegestaan.

8.9
Overvloedig gebruik van vraagtekens en uitroeptekens wordt door veel spelers als storend ervaren en dit is daarom niet toegestaan.

9 Toezicht op de naleving van de spel- en gedragsregels

9.1
De in artikel 13.1 bedoelde StepBridge arbiter ziet toe op de naleving van de spel- en de gedragsregels.

9.2
Tegen spelers van niveau 1 zal niet worden opgetreden, tenzij het een ernstige overtreding van de regels betreft. Onder een ernstige overtreding wordt verstaan een overtreding die kan leiden tot de toepassing van de sancties bedoeld in artikel 8 onder c t/m e van de Voorwaarden.

De reden dat spelers van niveau 1 anders worden behandeld is dat zij vaak nieuw zijn bij StepBridge en nog moeten wennen aan de gebruikersinterface en het online spelen op zich.

9.3
Indien de aard van een overtreding naar het oordeel van de StepBridge arbiter daartoe aanleiding geeft, kan de arbiter een overtreding of een vermoeden van overtreding registreren. Het doel van de registratie is dan om te kunnen vaststellen of een bepaalde gebruiker zich meermalen een bepaalde gedraging of gedragingen schuldig maakt die niet toelaatbaar zijn. Een gebruiker hoeft over een dergelijke registratie niet te worden geïnformeerd. Bij herhaling van dezelfde overtreding kan een waarschuwing volgen als bedoeld in artikel 8 onder a van de Voorwaarden.

9.4
Ingeval het opleggen van een sanctie naar het oordeel van de StepBridge arbiter geboden is, zal de overtreder gewaarschuwd worden, tenzij de aard van de overtreding het opleggen van een zwaardere sanctie rechtvaardigt.

9.5
De StepBridge arbiter registreert de door hem gegrond geachte klachten. Deze registratie kan door de arbiter ingezien worden en, in voorkomende gevallen, door de protestcommissie, het dagelijks bestuur en het stichtingsbestuur. Overtredingen die niet tot een waarschuwing hebben geleid, en waarschuwingen worden gedurende twee jaar bewaard.
Een gebruiker heeft, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.7, recht op inzage van de op zijn naam geregistreerde klachten.

9.6
Over de in artikel 9.5. bedoelde registratie kan een gebruiker met de StepBridge arbiter of met de StepBridge protestcommissie in discussie treden indien en op het moment dat op basis daarvan besloten wordt tot het opleggen van een sanctie bedoeld in artikel 8 c t/m f van de Voorwaarden.

9.7
De StepBridge arbiter registreert de aan een gebruiker opgelegde sanctie(s). Deze registratie kan door de StepBridge arbiter, de StepBridge protestcommissie, het dagelijks bestuur en het stichtingsbestuur ingezien worden. Een gebruiker heeft recht op inzage in dit register voor zover het de aan hem opgelegde sanctie(s) betreft. Hij kan verzoeken om rectificatie als zijns inziens een fout in de registratie zit. Indien de gebruiker van mening is dat de registratie niet terecht is, zie dan art. 9.6.

10 Uitvoering

10.1
Een overtreding van een spelregel of het niet-naleven van een gedragsregel kan door een gebruiker gemeld worden aan de StepBridge arbiter. De arbiter zal uitsluitend op basis daarvan tot actie overgaan en dus niet uit zichzelf onderzoek doen naar dergelijke gedragingen.

10.2
De StepBridge arbiter en de StepBridge protestcommissie hebben de beschikking over de informatie uit de log van StepBridge die voor behandeling van een melding door een gebruiker relevant is. In deze log worden alle acties op de StepBridge server geregistreerd.

10.3
De StepBridge arbiter en de StepBridge protestcommissie kunnen een gebruiker verplichten zijn handelwijze toe te lichten. Het verzoek hiertoe zal worden gestuurd per e-mail naar het mailadres dat bij StepBridge geregistreerd is. Het niet voldoen aan dit verzoek kan tot het opleggen van een sanctie leiden.

11 Informatieopslag

11.1
Alle verbale uitingen van spelers (inclusief de “privé” verzonden berichten), worden vastgelegd in de log van StepBridge. Als de StepBridge arbiter een klacht krijgt over de verbale uitingen van een gebruiker, zal aan de hand van deze log worden bepaald of de klacht gegrond is.

12 Gang van zaken bij een (veronderstelde) misdraging

12.1
Als een gebruiker zich naar de mening van een andere gebruiker misdraagt, is het wenselijk dat laatstgenoemde dat de desbetreffende gebruiker hierop aanspreekt, met de reden waarom hij meent is dat sprake is van een misdraging.

Op deze manier krijgt de eerstgenoemde gebruiker de mogelijkheid zijn gedrag te verklaren en eventuele misverstanden op te lossen.

12.2
Een gebruiker wordt verzocht in voorkomende gevallen een (veronderstelde) misdraging aan de StepBridge arbiter te melden, met in achtneming van het bepaalde in artikel 10.1.

13 StepBridge arbiter

13.1
StepBridge kent geen wedstrijdleiding; alle bevoegdheden komen toe aan de StepBridge arbiter.

13.2
De StepBridge arbiter mag niet deelnemen aan de besluitvorming over een zaak indien hij daarbij partij is. Een lid van de StepBridge protestcommissie zal de arbitrage dan behandelen.

14 Werkwijze van de StepBridge arbiter

14.1
Als een gebruiker een situatie ter beoordeling wil voorleggen aan de StepBridge arbiter, dient hij dit binnen een week na het voorval te melden via het klacht-over-speler-formulier.

14.2
Binnen 7 dagen na het verzenden van de e-mail ontvangt de melder een ontvangstbevestiging van de StepBridge arbiter.

14.3
De StepBridge arbiter beslist uiterlijk twee maanden na ontvangst van een klacht, tenzij hij binnen die termijn aangeeft meer tijd voor de beslissing nodig te hebben in verband met het verkrijgen van de benodigde informatie.

15 Gang van zaken bij het instellen van beroep

15.1
Protesten als bedoeld in 15.2 en 15.3 mogen worden ingediend door gebruikers die een direct belang hebben bij het wijzigen van de beslissing.

Als een gebruiker in protest gaat tegen een beslissing die per mail is medegedeeld, moet de volledige tekst van deze beslissing bij het protest worden bijgesloten.

15.2
Bij toernooien met wedstrijdleider kunnen deelnemers incidenten voorleggen aan de wedstrijdleider. Deze kan adviseren de zaak voor te leggen aan de StepBridge arbiter. In dat geval verloopt de procedure verder zoals hierboven beschreven. De wedstrijdleider kan ook tijdens het toernooi een beslissing nemen, waarna beroep mogelijk is bij de protestcommissie. Een melding van een zaak die niet eerst is aangemeld bij de wedstrijdleider, is niet ontvankelijk.

15.3
Tegen een beslissing van de StepBridge arbiter of van een StepBridge wedstrijdleider is binnen de protesttermijn protest mogelijk bij de StepBridge protestcommissie per mail aan protest@stepbridge.nl.

15.3B
De protesttermijn voor een protest genoemd in 15.3 is twee weken gerekend vanaf het moment van verzenden van de e-mail waarin de beslissing is medegedeeld of 2 weken gerekend vanaf het einde van het toernooi als het gaat om een protest tegen een beslissing van een toernooi wedstrijdleider.

15.4

Voor alle wedstrijden die door StepBridge worden georganiseerd, kan een afwijkend protest reglement worden toegepast. Dit reglement wordt dan voor aanvang van de wedstrijd of competitie verspreid onder de deelnemers.

15.5
De behandelaar van protesten (15.1 en 15.2) heeft volledig inzage in alle relevante stukken. Ook is de behandelaar bevoegd desgewenst nadere informatie in te winnen bij een of meer gebruikers. Een gebruiker is verplicht aan een dergelijk verzoek mee te werken.

15.6
Ingeval in protest een beslissing wordt gewijzigd, worden de oorspronkelijke klager of klagers daarvan op de hoogte gesteld, indien dat in de omstandigheden van het geval van belang is.