versie januari 2019 (vervangt vorige versie)

1. ALGEMEEN

StepBridge is een stichting. Door uw aanmelding sluit u een overeenkomst met StepBridge. In artikel 2 wordt aangegeven hoe u deze overeenkomst kunt opzeggen. Ook StepBridge heeft het recht de overeenkomst met u op te zeggen. Daarnaast kan StepBridge u onder bepaalde omstandigheden tijdelijk bepaalde rechten onthouden die u aan deze overeenkomst ontleent. Dat is geregeld in artikel 9 van de Voorwaarden.

Op grond van de overeenkomst met StepBridge wordt u (of blijft u), zoals dat in de Statuten van de BridgeBond (NBB) heet, tevens aangeslotene bij de BridgeBond. Dat betekent dat ook alle regels van de BridgeBond voor u gelden die op aangeslotenen van toepassing zijn.

Omdat internetbridge enkele specifieke aspecten kent die zich bij het ‘normale’ bridge niet voordoen, zijn er met instemming van de BridgeBond aangepaste spelregels voor StepBridge spelregels voor StepBridge vastgesteld. Door het aangaan van een overeenkomst met StepBridge worden ook al deze regels op u van toepassing.

2. AANGAAN, DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

U gaat de overeenkomst met StepBridge aan door u aan te melden zoals aangegeven op de website van StepBridge. De overeenkomst wordt aangegaan voor één jaar. De overeenkomst wordt automatisch verlengd, tenzij u uiterlijk 1 maand voor de afloopdatum via een e-mail aan klantenservice@stepbridge.nl heeft heeft aangegeven dat u de overeenkomst niet wilt verlengen. U ontvangt hier altijd een bevestiging van. Schriftelijk opzeggen kan ook, maar ook dan ontvangt u de bevestiging per e-mail.

Indien de overeenkomst niet is opgezegd, wordt deze automatisch verlengd aan het einde van de looptijd. U ontvangt hiervan een bevestigingsmail.

In de reguliere communicatie van StepBridge wordt de overeenkomst met StepBridge aangeduid als “lidmaatschap van StepBridge”.

3. AANPASSING VAN HET BEDRAG VOOR AANSLUITING

StepBridge kan het bedrag voor aansluiting aanpassen. Deze aanpassing wordt tenminste twee maanden voor de ingangsdatum van de aanpassing gepubliceerd op de website. Als de aanpassing groter is dan 5% ten opzichte van een kalenderjaar geleden, wordt de aanpassing ook per e-mail gecommuniceerd aan alle aangeslotenen. Een aanpassing van het bedrag voor aansluiting geldt uitsluitend voor verlengingen en nieuwe overeenkomsten; niet voor lopende overeenkomsten.

In de reguliere communicatie van StepBridge wordt het bedrag voor aansluiting aangeduid als “contributie”.

4. AANSLUITING BRIDGEBOND

Als u buiten StepBridge om nog geen lid bent van de BridgeBond, wordt u met uw aansluiting bij StepBridge ook volwaardig lid van de BridgeBond. U betaalt hiervoor naast de kosten voor de aansluiting bij StepBridge ook de normale afdracht die clubs aan de BridgeBond moeten betalen (zie de website voor het actuele tarief). StepBridge betaalt deze afdracht door aan de BridgeBond.

Als u wel buiten StepBridge om lid bent van de BridgeBond, hoeft u de bondsafdracht niet te betalen. U dient dan wel gedurende de volledige periode van uw aansluiting buiten StepBridge om lid te zijn van de BridgeBond. Als u, gedurende de periode van uw aansluiting, niet meer buiten StepBridge om lid bent van de BridgeBond, en u heeft de bondsafdracht nog niet betaald, dan korten we de periode van uw aansluiting in op basis van de verschuldigde afdracht. Dit geldt alleen als deze verandering plaatsvindt in de eerste 5 maanden van uw aansluiting.

Als u de bondsafdracht via StepBridge heeft betaald, en u gedurende de periode van uw aansluiting buiten StepBridge om lid wordt van de BridgeBond, dan vindt geen verrekening plaats.

5. COPYRIGHT EN BEPERKINGEN

StepBridge verleent u het beperkte, niet overdraagbare recht om de software te gebruiken op de door u gewenste systemen voor persoonlijk gebruik en amusement. Deze licentie mag dus niet voor enig commercieel doel gebruikt worden. StepBridge kan de licentie intrekken indien u zich niet hieraan houdt.

U bezit geen eigendomsrechten op de software. De software wordt beschermd door geldende copyrightwetten en internationale verdragen. U mag de software niet door een ander laten gebruiken in ruil voor een vergoeding. Daarnaast mag u de software niet bewerken, aanpassen, vertalen, er afgeleide producten van creëren, in het openbaar uitvoeren, publiekelijk tentoonstellen, verspreiden of versturen. Het is evenmin toegestaan de software of een deel daarvan, waaronder scherm-afbeeldingen, geluid of begeleidende documentatie te decompileren, te de-assembleren of op enig andere manier de broncode ervan proberen te achterhalen, of derden aanmoedigen dat te doen.

6. ADDITIONELE KOSTEN

Eventuele additionele kosten, zoals telefoonkosten of kosten voor toegang tot het internet, zijn voor eigen rekening.

7. GEBRUIK SOFTWARE

StepBridge is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor problemen bij het gebruik van de software of bij het verbinding maken met de spelserver. Wel zal StepBridge – uitsluitend via e-mail – deelnemers behulpzaam zijn bij het oplossen van eventuele problemen.
U mag alleen verbinding leggen met de spelserver van StepBridge door gebruik te maken van een kopie van de originele software, zoals deze door en voor StepBridge verspreid wordt.

8. GEDRAG

U bent verplicht zich gepast en constructief te gedragen, zowel naar uw mededeelnemers als naar de organisatie.

9. GEVOLGEN VAN EEN OVERTREDING

Bij overtreding van de spelregels en/of voorwaarden zal StepBridge meestal eerst uitleggen wat van u wordt verwacht, en volstaan met een waarschuwing.

Bij herhaling en/of in ernstige gevallen, kan StepBridge een sanctie opleggen. Een sanctie is meestal een ontzegging van de toegang tot StepBridge voor korte of langere periode. Echter, in specifieke gevallen kan StepBridge een andere sanctie opleggen die meer toegespitst is op de specifieke situatie.

Als een sanctie is opgelegd die de toegang tot StepBridge ontzegt, is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook in te loggen op StepBridge. Voorbeelden hiervan zijn het inloggen onder een andere naam of op het account van een ander. StepBridge heeft de mogelijkheid om een ip-blokkade in te stellen. Het is voorts niet toegestaan een speler die de toegang tot StepBridge is ontzegd, onder uw spelersnaam te laten spelen.

Bij de toepassing van een sanctie bestaat er geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het voor de aansluiting betaalde bedrag.

Zoals in artikel 1 is aangegeven, zijn op u als aangeslotene bij de BridgeBond ook alle regels van de BridgeBond van toepassing. Dit houdt onder meer in dat StepBridge, als daartoe voldoende aanleiding bestaat, bepaalde misdragingen kan melden aan het Bondsbestuur van de BridgeBond. Het gaat dan om misdragingen die naar het oordeel van StepBridge voor bestraffing door de Straf- en tuchtcommissie van de BridgeBond in aanmerking komen. Uitspraken van de Straf- en tuchtcommissie hebben gevolgen voor alle onder toezicht van de BridgeBond georganiseerde wedstrijden.

Tegen een opgelegde sanctie is beroep mogelijk bij de protestcommissie (zie artikel 15 van de spelregels).

10. KOPPELING AAN PARTNER

Bij bepaalde onderdelen van StepBridge kunt u individueel inschrijven, waarbij u door StepBridge aan een partner gekoppeld wordt (op basis van Step-niveau). Deze functionaliteit van StepBridge is een privilege dat u standaard heeft, maar ook kunt kwijtraken. Als u dit privilege niet meer heeft, dan kunt u nog steeds onbeperkt gebruik maken van StepBridge, maar wordt u niet meer door StepBridge aan een partner geholpen.

U kunt het privilege om door StepBridge gekoppeld te worden, kwijtraken als StepBridge constateert dat u in algemene zin geen prettige partner bent in een gekoppeld partnership. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn, zoals kritiek leveren op partner, weglopen voor het einde van de ronde, veel te langzaam spelen, bij voortduring raar/onnavolgbaar bieden, bovenmatig vaak het bod naar u toe trekken, etc.

Het intrekken van het privilege om gekoppeld te worden door StepBridge kan het gevolg zijn van een sanctie, maar dit hoeft niet het geval zijn. Het kan ook zijn dat StepBridge het privilege intrekt op grond van geconstateerde feiten die geen overtreding vormen van spelregels of voorwaarden, maar wel het plezier van uw potentiële partners negatief beïnvloeden.

Kortom, om door StepBridge gekoppeld te worden aan een partner, dient u constructief te staan in het partnership, en het ook een aangename ervaring te laten zijn voor uw partner. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de partner waaraan u bent gekoppeld.

Als StepBridge besluit om het privilege om gekoppeld te worden in te trekken, dan ontvangt u hier altijd per e-mail bericht van. Omdat het intrekken van het privilege geen sanctie betreft, is er ook geen beroep tegen mogelijk. U kunt wel verzoeken om het privilege terug te krijgen (via klantenservice@stepbridge.nl), maar dit is geen formeel protest, en StepBridge is niet verplicht hier inhoudelijk op in te gaan.

11. PERSOONLIJKE AANSLUITING

Uw aansluiting bij StepBridge is persoonlijk. Het is niet toegestaan uw aansluiting te delen met een ander.

Indien een aansluiting toch gedeeld wordt, dan zal StepBridge optreden als dit overlast oplevert voor medespelers. Bijvoorbeeld als de aansluiting wordt gedeeld door twee spelers van zeer verschillend niveau, en beiden spelen mee in dezelfde competitie (paren/butler), dan leidt dit tot een onrealistisch StepBridge niveau. Medespelers worden benadeeld als ze ingedeeld worden met zo een speler (omdat de indeling en de compensatie afhankelijk zijn van dit niveau).

12. MEERDERE AANSLUITINGEN

Het is toegestaan met meerdere aansluitingen vanaf één locatie/internetverbinding gebruik te maken van StepBridge (bijvoorbeeld in het geval van huisgenoten). Onder omstandigheden is het ook toegestaan om als één persoon van meerdere aansluitingen gebruik te maken (bijvoorbeeld om met verschillende partners een niveau op te bouwen). U krijgt in dat geval meerdere spelersnamen. Het spreekt vanzelf dat het gebruikmaken van meer dan één aansluiting niet mag worden misbruikt om op een ongeoorloofde wijze informatie uit te wisselen tijdens het spel.

Indien er sprake is van meerdere aansluitingen vanaf één locatie en er op grond van een sanctie een IP-blokkade is ingesteld, heeft dat gevolgen voor alle betrokken aansluitingen. In dat geval heeft u geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag.

13. E-MAIL ADRES

Om gebruik te maken van StepBridge dient u in het bezit te zijn van een geldig en werkend e-mail adres. U dient er voor zorg te dragen dat StepBridge beschikt over dit e-mail adres en dat u eventuele wijzigingen direct doorgeeft. Het niet voldoen aan deze verplichting is voor uw eigen risico.

Indien StepBridge constateert dat uw e-mail adres niet goed functioneert (bv. als verstuurde e-mails met een foutbericht terugkomen), dan heeft StepBridge het recht uw aansluiting te deactiveren totdat u een werkend e-mail adres heeft doorgegeven.

14. PRIVACY

Om bij StepBridge te kunnen spelen is registratie vereist. StepBridge garandeert dat persoonsgegevens niet ter beschikking worden gesteld aan derden (met uitzondering van de BridgeBond) en dat geen commerciële e-mail in opdracht van derden wordt verstuurd aan deelnemers. Wel kunnen in e-mails van StepBridge commerciële boodschappen van derden worden opgenomen.

Van bezoekers van de website van StepBridge worden uitsluitend gegevens bijgehouden ten behoeve van het bijhouden van bezoekersstatistieken van de site in zijn geheel. Van deelnemers die via de spelsoftware inloggen bij StepBridge worden alle acties vanaf het moment van inloggen tot het moment van uitloggen opgeslagen in een zogenaamde “serverlog”. Daarnaast worden gegevens van gebruikers, spellen, spelresultaten, competitieresultaten, etc. opgeslagen in een database.

Zowel de gegevens uit de serverlog als de database kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van het functioneren van StepBridge, zoals het opsporen en documenteren van ongewenst gedrag, het vergaren van statistische informatie, het opsporen van fouten in de software en het opsporen van andere onregelmatigheden.

StepBridge neemt uitgebreide voorzorgsmaatregelen om de informatie van deelnemers zowel online als offline te beschermen.

StepBridge stelt de gegevens van haar deelnemers beschikbaar aan de BridgeBond. Hierop is het privacybeleid van de BridgeBond van toepassing. Het adressenbestand van de BridgeBond wordt soms voor éénmalig gebruik verhuurd. Als u uw adres daarvan wilt uitsluiten, kunt u dat onder vermelding van uw bondsnummer en naam per e-mail doorgeven aan ledenadministratie@bridge.nl.

Naast het hier bepaalde met betrekking tot de privacy, kent StepBridge ook een (uitgebreidere) privacyverklaring. Klik hier voor de privacyverklaring.

15. PROEFLIDMAATSCHAP

Om kennis te maken met StepBridge, kunt u gebruik maken van een proefperiode (ook wel “proeflidmaatschap” genoemd). Dit houdt in dat u een beperkte overeenkomst van 14 dagen aangaat met StepBridge. Gedurende deze periode kunt u zonder verdere restricties gebruik maken van StepBridge, met een maximum van 150 spellen.

De beperkte overeenkomst houdt in dat u gebonden bent aan de voorwaarden van StepBridge, met de volgende beperkingen:
a) U bent geen betaling verschuldigd voor de duur van de proefperiode.
b) Als er klachten komen over uw gedrag tijdens uw proefperiode, wordt de (beperkte) overeenkomst direct zonder verder onderzoek beëindigd. Hiertegen is geen beroep mogelijk, behalve als u een onbeperkte overeenkomst met StepBridge aangaat door het bedrag voor de aansluiting te betalen (u verkrijgt daarmee de beroepsmogelijkheden van een onbeperkte aansluiting).

16. BEPERKTE GARANTIE

U stemt er mee in dat u de software op eigen risico gebruikt. De software wordt op een “zoals deze is”-basis beschikbaar gesteld, zonder enige garanties, behalve de garantie dat de software naar behoren zal werken voor de duur van de overeenkomst met StepBridge en behoudens incidentele onderbrekingen door storingen of ten gevolge van onderhoud.

StepBridge wijst alle andere garanties – impliciet of expliciet – van de hand zoals is toegestaan bij wet. StepBridge garandeert niet dat de software voldoet aan de eisen van uw computersysteem, of dat de software zonder gebreken is en vrij van fouten, of dat het gebruik van de software niet onderbroken kan worden.

17. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

StepBridge is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook (waaronder zonder beperking voortvloeiende, speciale, indirecte of bijkomstige schade, verlies van bedrijfswinsten, belemmering van bedrijfsuitvoering, verlies van bedrijfsinformatie of andere geldelijke verliezen) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de software. De wettelijke aansprakelijkheid van StepBridge is beperkt tot het door u betaalde bedrag voor de jaarlijkse aansluiting. De garanties en rechten die in deze Voorwaarden beschreven zijn, zijn exclusief en vervangen alle andere mondelinge of geschreven overeenkomsten, expliciet of impliciet.

Een distributeur, tussenpersoon of werknemer mag deze bepalingen niet aanpassen, daaraan iets toevoegen of bepalingen schrappen.

18. RECHTSGELDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST

In deze Voorwaarden is de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp opgenomen. In het geval één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst om welke reden dan ook onwettig of niet rechtsgeldig mochten zijn, wordt daardoor de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen in deze overeenkomst niet aangetast.
De naam van deze Voorwaarden en de namen van de onderdelen daarvan zijn toegevoegd ter verduidelijking. Daarop mag geen beroep worden gedaan bij de uitleg van de overeenkomst.

19. GEGEVENS

Dit is een overeenkomst tussen u en StepBridge, of volledig:
Stichting StepBridge
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

Bankrekening: NL97INGB0007276475 (ING bank te Amsterdam)