Artikel 1 – Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. StepBridge: De Stichting StepBridge.
 2. Bestuur: Het bestuur van StepBridge.
 3. Toernooi: Eénmalige wedstrijd waarvoor deelnemers zich apart moeten inschrijven.
 4. Competitie: Een serie van wedstrijden waarvoor deelnemers zich moeten inschrijven en waarvoor na afloop een totaalstand wordt opgemaakt.
 5. Voorwaarden: De voorwaarden van StepBridge.
 6. Spelregels: De spelregels van StepBridge.
 7. Betalend lid: Iemand die aangesloten is bij StepBridge en het bedrag voor aansluiting heeft voldaan of zich daartoe verplicht heeft.
 8. Arbiter: De StepBridge Arbiter. Zie artikel 14 van de spelregels.
 9. Wedstrijdleider (WL): Degene die is belast met het toezicht op het ordelijk verloop van een zitting en die in voorkomende gevallen arbitrale beslissingen neemt.
 10. Zitting: Een aangesloten serie spellen die deel uitmaken van de competitie, meestal in de vorm van een toernooi.
 11. NBB: De Nederlandse Bridge Bond.
 12. Competitieleider (CL): Degene  die is belast met de organisatie van een competitie.

Artikel 2 – Toepassing van dit reglement

 1. Dit reglement is van toepassing bij toernooien en competities op StepBridge
 2. De Voorwaarden en Aanvullende regels van StepBridge, zijn van toepassing.
 3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de competitie of het toernooi.
 4. De uitvoering van de organisatie van een competitie draagt het bestuur op aan de competitieleider.
 5. De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels en de StepBridge alerteerregeling is van toepassing. Zogenaamde HOM en BSC zijn niet toegestaan. Klik hier voor aanvullende informatie.
 6. Aanvullende en gewijzigde regels en voorwaarden voor competities worden op de website gepubliceerd. Indien deze in afwijken van dit reglement, gelden deze aanvullingen en wijzigingen.

Artikel 3 – Deelnemers

 1. Alle spelers, ook invallers moeten gedurende de gehele competitie betalend lid zijn
 2. Spelers die tijdelijk zijn uitgesloten van deelname als gevolg van een uitspraak van de StepBridge Arbiter of StepBridge Protestcommissie, zijn ook uitgesloten van deelname aan toernooien,  competities of het restant van een competitie waaraan de speler al deelneemt.
 3. Alle deelnemers dienen zich constructief op te stellen tegenover de competitieleider, wedstrijdleider en de overige deelnemers.
 4. Twee spelers die beperkt zijn in hun wederzijds contact op StepBridge door de StepBridge Arbiter mogen niet deelnemen als paar en zij mogen niet deelnemen in hetzelfde team in een viertallencompetitie.

Artikel 4 – Gebruiker verantwoordelijk voor connectie en apparatuur

 1. De gebruiker is verantwoordelijk voor een correcte werking van zijn apparatuur en zijn Internet connectie.
 2. Er  wordt geen restitutie verleend als de gebruiker de wedstrijd niet kan afmaken door een technische storing van de gebruiker en de gebruiker heeft geen recht op enig andere vorm van compensatie.
 3. Indien spellen niet afkomen door een storing, geldt de normale procedure voor tijdsoverschrijding (zie 9). De WL of CL kan hiervan afwijken en kunstmatige scores toekennen of spellen annuleren.

Artikel 5 – Generieke storingen

 1. In situaties waarin meerdere gebruikers gelijktijdig een storing ondervinden waardoor de voortzetting van het toernooi onmogelijk is, kan de WL besluiten de zitting te annuleren.
 2. Als minstens 70% van de spellen van een zitting is gespeeld, kan de WL besluiten de zitting te beëindigen en een uitslag op te maken. De zitting geldt dan als gespeeld; als de zitting deel uit maakt van een serie wordt de zitting op de gebruikelijke manier (rekening houdend met minder spellen) in de stand verwerkt.
 3. Deelnemers hebben recht op restitutie voor het inschrijfgeld van een zitting als geen uitslag is opgemaakt.
 4. De CL kan in voorkomende gevallen een regeling treffen aanvullend op of afwijkend van het bovenstaande.

Artikel 6 – Toeschouwers

 1. Toeschouwers zijn toegestaan, tenzij deze mogelijkheid door de competitieleider is uitgeschakeld.
 2. Als een contactverbod is uitgesproken, gelden de beperkingen van het contactverbod.
 3. Toeschouwers mogen geen hinder of ergernis veroorzaken voor de spelers.
 4. Toeschouwers die hinder of ergernis veroorzaken mogen van tafel worden verwijderd.

Artikel 7 – Arbitrages

Tenzij anders bepaald in aanvullende regels en voorwaarden gelden voor een zitting de arbitrage- en beroepsmogelijkheden zoals geformuleerd in artikel 14 en 15 van de spelregels, waarbij een zitting wordt beschouwd als een toernooi.

Artikel 8 – Tijdregeling

 1. Dit artikel beschrijft de tijdregeling bij een zitting waarvan de rondetijden door de organisatie zijn vastgesteld.
 2. De WL kan de speeltijd van een ronde verlengen als daar een bijzondere aanleiding voor is (bijvoorbeeld een tijdrovende arbitrage).
 3. Er wordt gemeten hoeveel tijd een speler heeft gebruikt vanaf het moment dat hij aan de beurt is tot het moment dat hij niet meer aan de beurt is (behoudens uitgezonderde spelmomenten, zie 4). Deze tijd wordt opgeteld bij de gebruikte tijd van het betreffende paar in de betreffende ronde (m.u.v. het laatste spel van de ronde, zie 6). De meting houdt geen rekening met connectieverlies (dus als de speler met connectieverlies aan de beurt is, dan komt de tijd op zijn naam).
 4. Er zijn enkele momenten die niet meetellen in de tijdmeting: 1. De eerste 10 seconden van de ronde. 2. De eerste 10 seconden nadat de dummy open is opengegaan. 3. De eerste 10 seconden nadat er is geclaimd.
 5. Een spel wordt alleen aangeboden als er nog minimaal 80% van de per spel beschikbare tijd over is. Dus bij een ronde van 15 minuten en 3 spellen per ronde, wordt er geen nieuw spel meer aangeboden als er minder dan 4 minuten resterende tijd is. Voor een spel dat niet meer kan worden aangeboden krijgt het paar dat de minste tijd in de ronde heeft gebruikt een score van 60% (+3 IMPs) en het andere paar een score van 40% (-3 IMPs).
 6. Indien het laatste spel van de ronde wel wordt aangeboden (er is dus >= 80% tijd), dan begint vanaf dat moment de tijdmeting opnieuw. Dus vanaf dat moment zijn beide paren in gelijke mate verantwoordelijk voor een vlot spelverloop onafhankelijk van welk paar tijdens de eerdere spellen de meeste tijd heeft verbruikt. Indien het laatste spel van de ronde niet kan worden afgerond, dan krijgt het paar dat die ronde de meeste tijd heeft gebruikt een score van 0% (-5 IMPs) en het andere paar een score van 100% (+5 IMPs).
 7. Als een spel niet kan worden afgerond, en de tijdoverschrijding hoofdzakelijk is veroorzaakt door omstandigheden die de partij met de ongunstige arbitrale score niet zijn aan te rekenen, dan dient de WL de automatisch toegekende score te wijzigen.
 8. Als een spel niet kan worden afgerond, en de partij met een gunstige arbitrale score bij het normaal afronden van het spel waarschijnlijk een nog betere score gehaald zou hebben, dan dient de WL deze nog betere score toe te kennen.
 9. Als een spel niet kan worden afgerond, en de partij met een gunstige arbitrale score wordt er van beschuldigd het spel opzettelijk vertraagd te hebben (een zeer ernstige overtreding), dan zal de WL over het algemeen doorverwijzen naar de StepBridge Arbiter (tenzij de WL zeer sterke aanwijzingen heeft om direct in te grijpen). De Arbiter kan in de logs nakijken wat er precies is gebeurd, en registreert of bepaalde spelers vaker betrokken zijn bij vermeend tijdrekken. De Arbiter kan disciplinaire maatregelen nemen en de uitslag van een toernooi na afloop herzien als hier aanleiding voor is.

Artikel 9 – Sancties

 1. De WL of CL mag sancties in scorepunten vaststellen of een speler verwijderen wegens misdraging conform SPR Art 91.
 2. De WL of CL kan overtredingen tegen spel- en gedragsregels melden bij de StepBridge Arbiter zonder hierover de speler in te lichten. De StepBridge Arbiter kan disciplinaire maatregelen nemen tegen spelers, klik hier voor meer informatie.
 3. Bij gerede verdenking van het zichzelf op onreglementaire manier bevoordelen bij het spelen op StepBridge, kan het saldo aan DeelnamePunten van betrokken spelers worden geblokkeerd.
 4. Als vals spel is vastgesteld, kan de StepBridge Arbiter besluiten de speler(s) te schrappen uit de uitslag van de zitting en uit de stand van de competitie.