Het alerteren leidt regelmatig tot discussies op StepBridge. Niet alleen over de vraag of er correct is gealerteerd, maar ook over wat er bij onjuist alerteren vervolgens moet gebeuren. In dit artikel behandelen we eerst het hoe en waarom van alerteren, en vervolgens hoe te handelen bij onjuist alerteren.

Hoe werkt alerteren op StepBridge?

  • U alerteert uw eigen biedingen.
  • U geeft ongevraagd uitleg via een privé bericht aan uw tegenstanders (als u de uitleg typt in uw biedbakje gaat dit vanzelf goed).
  • Uw partner ziet uw alert en de bijbehorende uitleg niet. Op deze manier gaat er bij het alerteren en uitleggen nooit ongeoorloofde informatie over tafel.
  • U mag geen informatie vragen aan de partner van de alerteerder.  Bijvoorbeeld, als uw linkertegenstander opent met 1SA, uw partner doubleert voor straf, en rechts biedt 2* (uitgelegd als transfer ), dan mag u niet aan links vragen wat 2 betekent. Op die manier zou u kunnen vaststellen dat er een misverstand is, en dat is niet de bedoeling van de alerteerregels.

Wanneer moet u alerteren?

Het alerteren en uitleggen van biedingen is bedoeld om de tegenstander op de hoogte te brengen van de afspraken die binnen een partnership bestaan (“full disclosure”). Dit kunnen ook impliciete afspraken zijn. Dit zijn afspraken die nooit echt zijn afgesproken, maar waarbij de situatie vaker is voorgekomen, waardoor beide spelers rekening kunnen houden met de afwijkende betekenis (bv. als een speler in de derde hand wel eens preëmptief opent met een 6-kaart, terwijl de afspraak is vanaf een 7-kaart, dan is er sprake van een impliciete afspraak). In dergelijke gevallen hebben de tegenstanders recht op deze aanvullende informatie.

Afspraken moet u dus uitleggen, maar als u een keer afwijkt van uw systeem dan mag dat gewoon, en hoeft dat niet gealerteerd te worden. Als u bijvoorbeeld besluit een keer met een singleton 1 sans te openen, of met 19 punten 2 sans, en partner is daar even verrast door als uw tegenstanders, dan is er geen enkele reden om te alerteren.

Hetzelfde principe geldt bij een conventioneel bod, waarbij u afwijkt van de standaardbetekenis. Bijvoorbeeld, u speelt uw partners systeemkaart en die heeft daar Multi-2 op staan, en u raapt op H875432 98 VB ♣V6. Als u nu besluit om deze hand met 2 te openen (of dit nu verstandig is of niet), dan dient u te alerteren en het bod uit te leggen volgens de afspraak. U vermeldt dus niet dat u dit keer een kaartje heeft gesmokkeld en een 7-kaart ♠ heeft. Immers, het gaat om het uitleggen van uw afspraken, niet om te vertellen wat u in uw hand heeft. NB: als u met een vaste partner speelt, en u wijkt vaker af van de standaardbetekenis, dan wordt het een impliciete afspraak.

Wat moet u alerteren?

U moet biedingen alerteren waarvan u kunt vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent.

Bij live bridge zijn bepaalde biedingen uitgezonderd van alerteerplicht, zoals bepaalde doubletten en biedingen op 4-niveau. De reden hiervoor is dat bij dergelijke biedingen teveel informatie over tafel gaat door het alerteren op zich. Omdat bij StepBridge uw partner uw alert en de bijbehorende uitleg niet ziet, geldt dit bezwaar hier niet, en gelden deze uitzonderingen niet.

Om dezelfde reden kunt u bij StepBridge bij twijfelgevallen het beste gewoon alerteren en uitleggen. Ook in situaties waarbij alerteren niet verplicht is, zorgt een ongevraagde uitleg vaak voor vlotter spel en minder gevraag. Bijvoorbeeld, een natuurlijk zwak sprongvolgbod hoeft formeel niet gealerteerd te worden, maar als u dit wel doet en direct de uitleg erbij geeft (dit kan kort: “zw”), dan voorkomt u dat tegenstanders eerst moeten vragen en u weer moet antwoorden (wat in de praktijk meestal gebeurt). Wij adviseren daarom dergelijke biedingen direct ongevraagd toe te lichten.

Wat als iemand vergeet te alerteren?

Als een speler niet alerteert bij een conventionele of ongebruikelijke afspraak, is er sprake van alerteerverzuim. Hoewel dit een overtreding is van de spelregels, staat er geen sanctie op het verzuim op zich. Alleen als de tegenpartij nadeel heeft door het verzuim, dient een scorecorrectie plaats te vinden om dit nadeel te compenseren.

Dus wanneer sprake is geweest van een alerteerverzuim, maar dit verzuim niet heeft geleid tot nadeel bij het andere paar, is er geen reden om een sanctie op te leggen. De verzuimende speler kan wel gemaand worden om in toekomstige situaties correct te alerteren. Overigens is nadeel niet hetzelfde als een slechte score. Nadeel betekent dat er een rechtstreeks, oorzakelijk verband is tussen de slechte(re) score en het alerteerverzuim.

Daarnaast is er een grijs gebied waarbij er formeel wel sprake is van alerteerplicht, maar waarbij de afspraken zo ingeburgerd zijn dat een alert niet veel toevoegt. Denk bijvoorbeeld aan het 2 antwoord na Stayman, of het 2 antwoord na Jacoby 2. Als in zulke gevallen de alert vergeten wordt, dan kan dat nog geen reden zijn om uit te gaan een natuurlijk bod (behalve bij cursisten die nog geen Stayman/Jacoby hebben gehad). De alerteerregels vragen een actieve houding van alle spelers aan tafel. Als het er op lijkt dat een tegenstander vergeten is te alerteren – en het is voor u van belang – dan is het aan u om even te vragen wat de bieding betekende.

Resumé

Hoewel alerteerverzuim op zich niet bestraft wordt, maar er alleen een scorecorrectie plaatsvindt als er sprake is van nadeel, is het wel belangrijk dat spelers hun best doen correct te alerteren. Bij StepBridge dienen spelers hun eigen biedingen te alerteren en ongevraagd van uitleg te voorzien (via een privé bericht aan de tegenstanders). Dit zorgt ervoor dat er geen irritaties ontstaan en dat er vlot kan worden doorgespeeld. Het moeten vragen wat een bod betekent, houdt het spel nodeloos op, en is niet nodig wanneer iedereen correct alerteert en ongevraagd uitlegt. Echter, als iemand toch een keer vergeet te alerteren, ga dan niet direct uit van kwade wil en probeer de situatie in de geest van het spel op te lossen. Als er geen nadeel is, is een verzoek om volgende keer wel correct te alerteren voldoende. Doet u dat dan na afloop van het spel. De ervaring leert dat het dan meer effect heeft en minder snel ontaardt in ruzie. Als er wel sprake is van nadeel is het vaak het beste om een nieuw spel te delen (echter alleen als iedereen aan tafel het daarmee eens is). In andere gevallen kunt u het spel voorleggen aan de StepBridge Arbiter (of aan de wedstrijdleider als het gebeurt tijdens een toernooi).